Publikacje

Zmiana wysokości zasiłku stałego

Zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej przyznającej świadczenia z pomocy społecznej – w tym zasiłek stały – dopuszczalna jest na podstawie z art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (u.p.s.) w związku art. 163 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Regulacja ta nakłada na organ administracyjny obowiązek uchylenia lub zmiany decyzji administracyjnej bez zgody strony (również na jej niekorzyść) w przypadku zmiany sytuacji osobistej strony. W rozpatrywanym przypadku zmiana sytuacji osobistej polega na zmianie składu rodziny, pociągającej za sobą zmianę wysokości dochodu na osobę w rodzinie,

Opłata dodatkowa za nieopłacony postój

„Dostałam upomnienie do uregulowania należności z tytułu opłaty dodatkowej za nieopłacony postój plus koszt upomnienia. Data wystawienia owej nieszczęsnej opłaty 04.06.2013 rok. Minęły ponad 3 lata. Moim zdaniem roszczenie jest już przedawnione. Nawet jeśli wymagalność roszczenia przypada na 3 lata od daty 4 czerwca plus 7 dni jako termin płatności. Sprawa nie trafiła jeszcze do sądu. Jest to pierwsze upomnienie, wcześniej żadnych przesyłek poleconych nie było. Innych też, przynajmniej nic o tym nie wiem, (nie mieszkam tam, gdzie jestem zameldowana).

Wycofanie sprawy z firmy windykacyjnej

W polskim systemie prawnym organem wyposażonym w stosowanie przymusu egzekucyjnego są sądy rejonowe oraz działający przy tych sądach komornicy.

Z treści postawionego zagadnienia wynika, że autor pytania przekazał wyegzekwowanie należności firmie windykacyjnej. W obrocie prawnym występują zazwyczaj dwie formy współpracy z firmą windykacyjną:

–          pierwsza z nich to umowa z osobą trzecią (firma windykacyjna) na podstawie, której osoba ta, działając na podstawie pełnomocnictwa, dokonuje działań w imieniu i na rzecz zleceniodawcy, mających na celu odzyskanie jego należności;

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu na 2017 rok

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, która przewiduje wprowadzenie od 2017 r. minimalnej stawki godzinowej w wysokości co najmniej 12 zł brutto (ok. 13 zł brutto/godz.) dla pracujących na podstawie umowy-zlecenia oraz samozatrudnionych. Obecnie pensja minimalna dotyczy tylko osób zatrudnionych na etat. Komu będzie przysługiwać, a jakie i dla kogo są wyłączenia (np. umowy o dzieło, praca na akord, prace opiekuńcze, opieka nad dziećmi, wychowawcy kolonijni itd.)? Co z zatrudnionymi w porze nocnej i z waloryzacją?

Rozwiązanie umowy najmu

„Czy wynajmujący może rozwiązać z najemcą umowę zawartą na czas określony na wynajęcie lokalu mieszkalnego bez wypowiedzenia i kazać opuścić lokal w trybie natychmiastowym podsuwając w niedzielę rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia? Czy taki zapis o rozwiązaniu umowy najmu bez wypowiedzenia może być w zapisany w umowie? Czy to jest zgodne z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce? Czy wynajmujący może bez uprzedzenia i podczas nieobecności najemcy wejść do wynajmowanego mieszkania? Czy taki zapis w umowie najmu, że do pokoju zajmowanego przez najemcę może tylko po uprzedzeniu wcześniejszym,

Pracuję za granicą. O ile większą można mieć emeryturę?

„Pracuję od ponad 9 lat w Anglii na pełną umowę o pracę. Skończyłem właśnie 40 lat. Jestem w pełni ubezpieczony, pracodawca płaci wszelkie składki na ubezpieczenia. Mój miesięczny dochód w przeliczeniu to około 8.000 zł brutto. O ile wyższa może być moja emerytura, gdy wrócę do Polski w przyszłym roku (po 10 latach pracy w UK), tu będę świadczenie pobierał i tu będę żył na emeryturze? Jak te lata pracy za granicą będą wliczane i obliczane w ZUS?”

Zmiany w prawie pracy

Nowe regulacje dotyczące zawierania umów o pracę oraz ich wypowiadania. „W związku ze zmianami w Kodeksie pracy obowiązującymi od 22.02.2016 roku proszę o wyjaśnienie:

a/ Jak należy traktować umowy zawarte na czas określony zawarte przed 22.02.2016 r., których zakończenie jest przewidziane po upływie np. 5 lat? Czy przekształcają się w umowy na czas nieokreślony?

b/ Czy należy do w/w umów zmieniać informację dodatkową – w części mówiącej o okresie wypowiedzenia podać nowe okresy zgodnie z art.

Kredyt hipoteczny na nowe cele mieszkaniowe, a podatek PIT

„Chcę sprzedać za kwotę ok. 300.000 zł dom, który otrzymałam w spadku rok temu po mamie. Środki ze sprzedaży domu chcę przeznaczyć na m. in. spłatę kredytu hipotecznego pod mieszkanie, w którym mieszkam obecnie (kwota ok. 160.000 zł) oraz na wkład pod nowy kredyt hipoteczny (kwota ok. 140.000 zł). Czy w takiej sytuacji na pewno nie będę musiała płacić podatku dochodowego od przychodu z tytułu sprzedaży domu jako, że przeznaczę je na nowe cele mieszkaniowe? Podkreślam, iż mowa tutaj jest o środkach ze sprzedaży domu,

Nowe Prawo zamówień publicznych – nowelizacja ustawy

Najpóźniej w kwietniu 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), tym samym do aktualnego stanu prawnego wprowadzone zostaną liczne innowacje dotyczące m.in.: trybów postępowania, oceny oferty i wyboru oferty najkorzystniejszej, zasad wspólnego ubiegania się o zamówienie czy też umów w zamówieniach publicznych.

Nowelizacja wdroży do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE:

– 2014/24/UE z dn. 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz.

Umowa agencyjna i świadczenie usług

„Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą mająca podpisaną umowę współpracy z inną osobą prowadzącą DG (u której była wcześniej zatrudniona na umowę zlecenie) może opodatkować swoje przychody stawką ryczałtu? DG polega wyłącznie na sprzedaży odzieży używanej i rozładunku (zapis w umowie współpracy). Lokal i odzież nie jest własnością tej osoby. Czy jeśli można wybrać stawkę ryczałtu, to zastanawiam się czy 3% – usługi handlu, czy 8,5% świadczenie usług?”

Odnosząc się do zaistniałego problemu, którego dotyczy zapytanie należy w pierwszej kolejności dokonać analizy charakteru stosunku prawnego łączącego pytającego z jego zleceniodawcą.