Publikacje

Czy pracodawca może odmówić udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego?

„Mam zaległy urlop za 2012 i 2013 rok (plus cały z tego roku). Do dnia 07.10.2014 przebywałem na zwolnieniu lekarskim (brak możliwości wykorzystania zaległego urlopu). Po powrocie do pracy i zrobieniu badań kontrolnych (zwolnienie powyżej 31 dni) wysłałem wniosek o zaległy urlop motywując brakiem możliwości wykorzystania do 30.09. Pracodawca nie udziela żadnej informacji czy akceptuje wniosek czy nie. Pragnę nadmienić, że jest osoba która została zatrudniona na moje miejsce i wykonuje moje obowiązki. Moje pytanie brzmi: czy pracodawca może odmówić w tej sytuacji udzielenia zaległego urlopu?

Zryczałtowany podatek dochodowy, a karta podatkowa

Tytułowe zagadnienie porusza kilka instytucji prawa podatkowego, które uregulowane są w różnych aktach prawnych. Na samym wstępie autor czyni założenie, iż niniejsze opracowanie dotyczy wyłącznie form opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), na co wskazuje powiązanie tytułu z formą karty podatkowej. Zasygnalizować należy tylko, że na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), również występuje ryczałtowa metoda naliczania podatku dochodowego, która jednakże nie będzie przedmiotem niniejszego opracowania (por. art. 21, 22, 22a i 22b oraz 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Czym różni się oferta publiczna od prywatnej?

„Prywatna spółka akcyjna licząca ponad 150 akcjonariuszy chce ułatwić swoim akcjonariuszom i pracownikom nie będącym akcjonariuszami obrót akcjami poprzez udzielanie pożyczek celowych na nabycie akcji. Czy złożenie przez chętnego do nabycia akcji oferty sprzedaży lub kupna akcji zawierającej ilość akcji i cenę do ponad 150 osób podlega ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych? Jeżeli tak, to czy można podzielić taką procedurę na kilka etapów,

Kiedy mamy do czynienia z bezpodstawnym wzbogaceniem?

W jakich sytuacjach możemy mówić o bezpodstawnym wzbogaceniu się osoby fizycznej i czy możliwe jest również takie wzbogacenie się poprzez firmę?

Bezpodstawne wzbogacenie jest instytucją prawa cywilnego, uregulowaną w ustawie Kodeks cywilny w odrębnym 5-tym tytule Księgi trzeciej. Zobowiązań, obejmującym art. od 405 do 414 K.c. Istotą bezpodstawnego wzbogacenia jest powstanie bez podstawy prawnej nowej sytuacji, polegającej na jednoczesnym zubożeniu jednego podmiotu i wzbogaceniu innego, gdzie zarówno zubożenie jak i wzbogacenie są uwarunkowane tą samą przyczyną.

Ochrona szablonu strony internetowej

Szybki rozwój Sieci powoduje, że każdego dnia na serwerach na całym świecie pojawiają się miliony nowych stron www. Jeżeli prowadzimy własny biznes w Internecie jest to dość duży problem, ponieważ łatwo możemy natknąć się na serwis podobny do naszego. W następstwie czego może dojść do odpływu klientów lub użytkowników, którzy przez pomyłkę mogą odwiedzać inną stronę, która będzie korzystać z naszych pomysłów, bądź też nawet wypracowanego wzoru graficznego. Warto zatem wszystkimi możliwymi sposobami ochronić layout (czyli szablon;

Kiedy możemy mówić o przekroczeniu obowiązków służbowych w pracy?

„Jestem pracownikiem ochrony w studiu filmowym. Czasami zdarza się, że właściciel chce, żeby któryś z pracowników ochrony zawiózł albo przywiózł jakąś osobę z lotniska. To przekracza obowiązki służbowego pracownika ochrony wynikające zarówno z umowy zlecenia jak i z ustawy o ochronie osób i mienia. Czy mogę odmówić szefowi jeśli będzie chciał żebym gdzieś pojechał, bo to nie należy do moich obowiązków (nie jestem kierowcą)?”

Udzielając odpowiedzi na Pana pytanie uznać należy, że zasadniczo ma Pan rację,

Do kogo należy obowiązek utrzymania balkonu?

Balkon stanowi część składową lokalu  rozumianego jako  pomieszczenie pomocnicze które służy jedynie  potrzebom mieszkaniowym zamieszkujących dany lokal osób. Remonty i konserwacje tak ujmowanego balkonu obciążają właścicieli lokalu mieszkalnego.

Natomiast elementy konstrukcji balkonu które stanowią część budynku i są trwale z nim połączone stanowią nieruchomość wspólną, a odpowiedzialnym za utrzymanie ich w należytym stanie jest wspólnota mieszkaniowa  stosownie do art. 14 ustawy o własności lokali. Wydatki na remont tych części budynku, które są elementem konstrukcji balkonu,

Przebudowa obiektu budowlanego

„Czy wymagane jest pozwolenie na prace budowlane polegające na wprowadzeniu w dachu budynku tzw. kukawek z oknami? Wiąże się to ze zmianą konstrukcji połaci dachu, musi być częściowo podniesiona w celu zamontowania okna.”

Co do zasady zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednocześnie w art. 29-31 tej ustawy, w sposób wyczerpująco wymieniono roboty,

Czy balkon wliczmy do powierzchni zabudowy budynku?

„Czy jeżeli wprowadzamy w zatwierdzonym projekcie budowlanym zmianę polegającą na podparciu balkonu będącego zadaszeniem tarasu słupami – taka zmiana wymaga projektu zamiennego? Zmieniamy powierzchnię zabudowy o 0,2 m2 i jaki jest w takiej sytuacji zakres projektu zamiennego?”

Powierzchnia zabudowy oraz zmiany w projekcie budowlanym po jego zatwierdzeniu.

Omawianie kwestii powierzchni zabudowy oraz jej składników należy zacząć od samej jej definicji. Przez powierzchnię zabudowy zgodnie z Polską Normą ISO PN-ISO 9836:1997 należy rozumieć ,,(…)powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym.

Odpowiedzialność za długi spadkowe

„Jak nie odziedziczyć długów? Mój ojciec ma bardzo dużo długów, nabrał sporo kredytów w bankach i ma też zablokowaną część renty, z tego powodu nie posiada mieszkania, przepisał je na mnie, ale martwię się, że ja przejmę jego zobowiązania, których on nie jest w stanie spłacić. Co należy zrobić by tego uniknąć?”

W skład spadku wchodzą nie tylko rzeczy ruchome, nieruchomości i prawa majątkowe przysługujące spadkodawcy, ale również długi spadkowe.