Publikacje

Zasady określania w świadectwie pracy wykorzystanego urlopu wypoczynkowego

„Pracownikowi przysługuje w ciągu roku 26 dni urlopu. W styczniu był zatrudniony na cały etat, a od lutego do grudnia na 1/4 etatu (pracownik pracuje przez 5 dni po 2 godziny). Pracownik złożył jednak wypowiedzenie umowy o pracę, w związku z czym umowa zakończyła się 30 czerwca. Pierwotnie pracownikowi ustalono urlop następująco: 3 dni za styczeń (po 8 godzin) i za okres luty – grudzień 7 dni (po 8 godzin, co dało 56 godzin,

Czy konieczna jest zgoda dewelopera, gdy nabywca chce dokonać cesji wierzytelności na osobę trzecią?

“Czy istnieje możliwość zmiany/korekty nabywców nieruchomości w podpisanej już umowie deweloperskiej? Podpisaliśmy z narzeczoną umowę deweloperską (wspólnie) na zakup mieszkania (zgodnie z poleceniem dewelopera, zrobiliśmy to razem) a staramy się o kredyt MDM (Mieszkanie dla Młodych 2014), gdzie jak się okazuje, będąc narzeczeństwem powinienem zakupić mieszkanie sam (tylko ja podchodzę z dochodem do kredytu). Czy w takim wypadku można zrobić cesje umowy deweloperskiej i zmienić właściciela, np. wykreślić narzeczoną?”

Przelew, inaczej cesja jest umową,

Jak prawidłowo wyliczyć odprawę pośmiertną?

„Dnia 17.04.2014 r. zmarł nagle nasz pracownik. Zatrudnienie pracownika przedstawia się w następujący sposób: od 17-08-1998 r. do 29-04-2013 r. umowa o pracę (pracownik zwolnił się na mocy porozumienia stron, ponieważ otrzymał ofertę pracy za granicą); od 06-05-2013 r. do 31-07-2013 r. umowa zlecenie; od 01-08-2013 r. do 17-04-2014 r. umowa o pracę. Jaka powinna być wysokość odprawy pośmiertnej? Czy liczymy łączny okres zatrudnienia w firmie i wypłacamy 6-cio miesięczną odprawę, czy tylko ostatni okres zatrudnienia, płacąc 1-miesięczną odprawę pośmiertną?”

Spółdzielcza umowa o pracę

„Pracownik złożył wypowiedzenie spółdzielczej umowy o pracę z dniem 31-go danego miesiąca. Wypowiedzenie wpłynęło do pracodawcy 3-go dnia następnego miesiąca. Od kiedy rozpoczął się bieg okresu wypowiedzenia, który wynosi 1 miesiąc?”

Analizując kwestię biegu okresu wypowiedzenia spółdzielczej umowy o pracę wypada na wstępie wyjaśnić, czym charakteryzują się spółdzielcze stosunki pracy. Występują one w spółdzielniach pracy i zawiązywane są jedynie z członkami danej spółdzielni poprzez spółdzielczą umowę o pracę (Art. 77 Kodeksu pracy).

Wypowiedzenie firmie umowy najmu

„Prowadzimy aptekę działającą w lokalu spółdzielni mieszkaniowej od 1990 r. (wszystkie opłaty itp. regulowane w terminie itd.). Zostaliśmy zaproszeni na spotkanie do spółdzielni 17.12.2013 r. Na spotkaniu poinformowano właścicielkę apteki, że budynek, w którym jest apteka, spółdzielnia wydzierżawia firmie budowlanej (chyba na 15 lat, ale dokładnie nie chcą powiedzieć), aby przeprowadziła remont. Wszyscy wynajmujący dostali wypowiedzenie umowy najmu. Umowa od początku była zawarta na czas nieokreślony, więc do końca marca trzeba opuścić lokal. Spółdzielnia w ogóle nie zatroszczyła się o sumiennie płacące firmy.

Wpływ powiązań podmiotów krajowych na obowiązki wynikające z przepisów CIT i VAT

Jak powinien rozliczać się przedsiębiorca, który prowadzi dwie firmy np. spółki? Jedna z tych firm sprzedaje drugiej pewne towary, usługi. Czy to może zależeć od wielkości transakcji i samych powiązań? Jak mają się do tego przepisy ustawy o CIT oraz VAT?

Powiązania pomiędzy podmiotami krajowymi na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). O charakterze powiązań między podmiotami krajowymi traktuje art. 11 ust. 4 tejże ustawy, który stanowi, że o powiązaniach można mówić w przypadku,

Najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Dnia 24.12.2013 roku weszła w życie ustawa z dn. 08.11.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, która dotyczy sytuacji podwykonawców przy realizacji zamówień publicznych. Akt ten ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa niezakłóconej realizacji zamówień publicznych oraz wzmocnienie praw podwykonawców np. terminowej wypłaty należnego im wynagrodzenia.

Główną funkcją nowej ustawy jest wprowadzenie rozwiązań ograniczających groźbę braku wypłaty przez generalnego wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy realizującemu zamówienie publiczne. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż brak dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia spowoduje wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia należnego generalnemu wykonawcy przez zamawiającego.

Czy skutkiem nieujawnienia dochodu (darowizny) w deklaracji podatkowej może być nałożenie „karnego podatku” oraz grzywny?

„W 2007 r. kupiłem mieszkanie, na zakup którego znaczną część pieniędzy dostałem od rodziców (nie została sporządzona umowa darowizny zgłoszona do US). Osiągnąłem dochód, który nie został zgłoszony do US i nie zapłaciłem od niego podatku. US na moim PIT za 2006 r. nie wychwycił tego (wydatki większe niż przychody). Jako że dochody nieujawnione nie ulegają przedawnieniu (wyrok NSA z 2011 r.), to czy US może na chwilę obecną wymierzyć karny podatek od tej kwoty i w jakiej wysokości? Wydanie tego nieujawnionego dochodu nastąpiło ponad 5 lat temu,

Czy abonament RTV jest przymusowym i bezzwrotnym świadczeniem o charakterze publicznoprawnym?

„Otrzymałem wezwanie do zapłaty (1500 zł + odsetki 380 zł) za niepłacony abonament rtv od 2008 roku do dziś. Jednak w tym czasie płacę regularnie co miesiąc operatorowi rachunki za oglądanie m.in. programów TV publicznej. Czy muszę regulować podwójne opłaty za dostęp do tych samych programów? Wydaje się, że to mój operator, któremu płacę powinien mieć umowę z TV publiczną i z nimi się rozliczać m.in. z moich wpłat. Przecież korzystam z TV satelitarnej a nie anteny naziemnej i przez mojego operatora mam dostęp do programów publicznych.”

Rozliczenie z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

„Właściciele w drodze decyzji starosty odzyskali nieruchomość gruntową. Na nieruchomości stoi pawilon handlowy konstrukcji stalowej obudowanej płytami PW8. Pawilon został wybudowany w latach 70-tych przez „Spółdzielnię Rybną”. Nie ma dokumentacji dotyczącej budowy pawilonu. W ostatnich latach pawilon zmienił właściciela w drodze umowy sprzedaży. Brak informacji czy pawilon jest trwale związany z gruntem. Czy właściciel nieruchomości (działki gruntu) z chwilą zwrotu nieruchomości stał się również właścicielem wyżej opisanego pawilonu? Czy jeżeli pawilon nie jest na trwałe związany z gruntem,