Czy błąd w dacie wypowiedzenia umowy może być istotnym uchybieniem formalnym?

Umowa o współpracę należy do kategorii tzw. umów nienazwanych. Są to umowy, które nie zostały wprost uregulowane w przepisach prawa, a mają swoje umocowanie w zasadzie swobody umów uregulowanej w art. 353 Kodeksu cywilnego [1], który stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

W kwestii możliwości wypowiedzenia umowy należy wskazać na dwie sytuacje:

– umowa zawarta na czas oznaczony – wygasa po okresie, na jaki została zawarta i co do zasady nie może zostać wypowiedziana przed tym terminem, chyba że spełnione zostaną przesłanki wypowiedzenia lub gdy strony tak postanowiły w umowie;

– umowa zawarta na czas nieoznaczony – wiąże strony do czasu jej wypowiedzenia.

Problem interpretacji oświadczeń woli porusza art. 65 § 1 K.c., który stanowi, że oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Natomiast w § 2 cytowanego przepisu znajdujemy wskazanie, że w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Moim zdaniem cytowany § 2 ma zastosowanie nie tylko do samej umowy jako takiej, ale także do oświadczeń składanych w związku z umową, w tym oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Z pewnością wolą strony składającej oświadczenie było wypowiedzenie wiążącej Państwa umowy, a wpisanie błędnej daty umowy nie stanowi istotnego błędu formalnego wypowiedzenia.

Podobnie stanowisko zajął Sąd Rejonowy w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z dn. 08.05.2014 r., sygn. akt: IV P 110/14. Sprawa ta dotyczyła błędnego oznaczenia daty rozpoczęcia pracy. Stosunek pracy jest stosunkiem prawnym o szczególnym znaczeniu, gdyż objętym szczególną ochroną. Natomiast typowa umowa współpracy jest umową cywilnoprawną regulującą stosunki pomiędzy równorzędnymi partnerami, w sposób przez nich ustalony, i nie podlega tak dalekiej ochronie jak stosunek pracowniczy. W wyroku tym Sąd stwierdził, że wskazanie błędnej daty rozpoczęcia pracy nie stanowi omyłki bądź błędu, które można zakwalifikować jako błąd formalny oświadczenia o rozwiązaniu umowy.

Istotną kwestią jest jednak termin skuteczności złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Adresata nie wiąże bowiem data wskazana przez kontrahenta, jeżeli jest ona wcześniejsza od daty, w której wypowiedzenie skutecznie doszło do adresata. Bowiem zgodnie z art. 61 § 1 zd. 1 i § 2 K.c. oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią, a oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

Reasumując uważam, że wskazanie błędnej daty zawarcia umowy nie jest istotnym uchybieniem formalnym wypowiedzenia, a oczywistą omyłką pisarską, która niestety nie uprawnia do przedłużenia okresu wypowiedzenia.

Piotr Magda – aplikant radcowski, Kancelaria Filipek & Kamiński sp.k. Lublin

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny – tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.

Publikator: Onet Biznes, Prawopl