Jak prawidłowo obliczyć wysokość emerytury?

„Informacja ZUS – podstawa emerytury wynosi 3730,17 zł a podstawa do opodatkowania stanowi kwota 2002,00 zł. Czy prawidłowo wyliczona jest emerytura w wysokości po potrąceniu podatku i ubezpieczenia zdrowotnego i wynosi 1662,48 zł?”

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych.

Jak stanowi art. 34 ust. 3 ustawy o PIT, zaliczkę pobiera się, stosując najniższą stawkę podatkową określoną w skali, tj. stawkę 18%. Tak obliczoną zaliczkę zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej (art. 32 ust. 3), a następnie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym miesiącu przez organ rentowy ze środków podatnika (art. 34 ust. 4a). Pamiętać jednak należy, że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki (art. 27b ust. 2).

Zgodnie z treścią art. 79 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, jest miesięczna i niepodzielna.

Poniższe wyliczenia oparto na przedstawionej w pytaniu kwocie podstawy opodatkowania, tj, 2002,00zł. W obliczeniach zastosowano:

– stawkę podatkową – 18%,

– wskaźnik wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9% podstawy wymiaru składki – oraz

– kwotę zmniejszającą podatek – 556,02 zł.

W oparciu o powyższe wyliczono:

– wysokość składki ubezpieczenia zdrowotnego

2002,00 zł * 9,00% = 180,18 zł

– wysokość zaliczki na podatek dochodowy

2002,00 zł *18% – 556,02 zł/12 – 2002,00 zł *7,75% = 158,87 zł (159,00 zł po zaokrągleniu do pełnych złotych)

– wysokość emerytury netto = 2002,00 zł – 180,18 zł – 159,00 zł = 1.662,82 zł.

Jak wynika z powyższych obliczeń, opartych na podanej w pytaniu kwocie brutto, wysokość emerytury powinna wynosić 1.662,82 zł, a nie jak wskazano 1.662,48zł.

Piotr Magda – aplikant radcowski, Kancelaria Filipek & Kamiński sp.k. Lublin

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.
  2. Ustawa z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.

Publikator: Onet Biznes, Prawopl