Kolejna wygrana sprawa o zwrot niesłusznie zatrzymanego przez Zamawiającego wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

W maju 2013 r. Kancelaria Filipek & Kamiński wygrała kolejną sprawę o zwrot niesłusznie zatrzymanego przez zamawiającego wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia braków formalnych oferty, a następnie, nie uznając wyjaśnień wykonawcy, stwierdził, że nie spełnił on warunków udziału w postępowaniu, wykluczył go z postępowania, odrzucił złożoną przez niego ofertę i jednocześnie zatrzymał wniesione przez niego wadium.

Sprawa znalazła swój pomyślny wynik w sądzie.

W ocenie sądu: ”Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jedynie wtedy gdy wykonawca nie składa wymaganych dokumentów lub oświadczeń, nie zaś w przypadku, gdy – jak w niniejszej sprawie – przekazuje wymagane dokumenty, ale są to dokumenty wadliwe merytorycznie tzn. takie które nie potwierdzają warunku udziału w postępowaniu. Złożenie wadliwych dokumentów zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, nie skutkuje natomiast sankcją w postaci zatrzymania wadium”.