Przebudowa obiektu budowlanego

„Czy wymagane jest pozwolenie na prace budowlane polegające na wprowadzeniu w dachu budynku tzw. kukawek z oknami? Wiąże się to ze zmianą konstrukcji połaci dachu, musi być częściowo podniesiona w celu zamontowania okna.”

Co do zasady zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednocześnie w art. 29-31 tej ustawy, w sposób wyczerpująco wymieniono roboty, które w ogóle nie wymagają pozwolenia na budowę (art. 29 ustawy) lub też wymagają jedynie zgłoszenia (art. 30 ustawy.) Stosownie do przepisu art. 3 pkt 7 ww. ustawy, roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6 ustawy), natomiast przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji (art. 3 pkt 7a ustawy).W rozumieniu wyżej powołanych przepisów wykonanie nowych okien w obiekcie tzw. kukawek czy też fachowo rzecz ujmując lukarny jest przebudową obiektu budowlanego, bowiem powoduje w konsekwencji zmianę parametrów, o jakiej mowa w przytoczonym art. 3 pkt 7 w/w ustawy. Wskazać należy, że przebudowa obiektu budowlanego nie została wymieniona wśród robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę lub które wymagają zgłoszenia. Stąd też, na wykonanie robót budowlanych polegających na wprowadzeniu w dachu budynku tzw. kukawek wymagane jest zatem, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 28 ustawy, pozwolenie na budowę.Należy także pamiętać, że czasem wprowadzenie tzw. kukawek po ostatecznym zatwierdzeniu projektu budowlanego, a przed zakończeniem procesu budowlanego może stanowić istotne odstępstwo od projektu, które ma wpływ na zmianę parametrów charakterystycznych obiektu. W takim przypadku zgodnie z art. 36a ust. 1 omawianej ustawy, wprowadzenie takiej zmiany jest dopuszczalne aczkolwiek jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Magdalena Szychta – radca prawny, Kancelaria Filipek & Kamiński sp.k. Lublin

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane – Dz.U. z 2014 r. poz. 40.

Publikator: Onet Biznes, Prawopl