Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Studia podyplomowe – Prawo socjalne

W listopadzie 2019 r. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie uruchomiła studia podyplomowe na kierunku: Prawo Socjalne.
Kierownikiem kierunku jest Renata Celeban-Filipek, która od ponad 7 lat koordynuje w kancelarii obsługę prawną jednostek pomocy społecznej.

Studia są adresowane do osób zatrudnionych lub zamierzających podjąć zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub niepublicznych organizacjach społecznych, organizacjach pozarządowych współpracujących z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, w szczególności do osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z załatwianiem indywidualnych spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych z zakresu pomocy socjalnej (w tym m. in. przyznawaniem świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatku wychowawczego (500+), świadczeń w pieczy zastępczej).

Program studiów ukierunkowany jest na wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry urzędniczej, wyróżniającej się  znajomością nie tylko  regulacji prawnych z zakresu pomocy socjalnej, ale również praktycznych aspektów stosowania procedury administracyjnej w kontekście udzielania tej pomocy.

https://wspa.pl/studia-podyplomowe/prawo-socjalne/