Umowa agencyjna i świadczenie usług

„Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą mająca podpisaną umowę współpracy z inną osobą prowadzącą DG (u której była wcześniej zatrudniona na umowę zlecenie) może opodatkować swoje przychody stawką ryczałtu? DG polega wyłącznie na sprzedaży odzieży używanej i rozładunku (zapis w umowie współpracy). Lokal i odzież nie jest własnością tej osoby. Czy jeśli można wybrać stawkę ryczałtu, to zastanawiam się czy 3% – usługi handlu, czy 8,5% świadczenie usług?”

Odnosząc się do zaistniałego problemu, którego dotyczy zapytanie należy w pierwszej kolejności dokonać analizy charakteru stosunku prawnego łączącego pytającego z jego zleceniodawcą.

Z przedstawionego opisu wynika bowiem, że pytający, prowadzący działalność gospodarczą, wykonuje czynności związane ze zbyciem odzieży używanej, koszty organizacji miejsca, w którym dokonywana jest sprzedaż ponosi zlecający, uprzednio pracodawca pytającego. Strony łączy umowa, której przedmiotem jest współpraca handlowa. Jednocześnie, znamiennym jest, że odzież będąca przedmiotem sprzedaży jest własnością zlecającego, a sam pytający ani nie nabywa, jak również nie wprowadza do obrotu żadnych innych towarów.

Tak ukształtowany stosunek wypełnia znamiona pozwalające do uznania go za umowę agencyjną, gdy z jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, pytający będzie zawierał w imieniu zlecającego umowy sprzedaży dostarczanej przez niego odzieży używanej, jak również w lokalu zlecającego.

Wskazanie prawidłowej stawki podatku VAT należy dokonać w oparciu o właściwą klasyfikację działalności prowadzonej przez pytającego. W samym zapytaniu brak bowiem odpowiednich kodów PKD oraz PKWiU, właściwych dla danej działalności oraz świadczonych w jej ramach usług, natomiast w oparciu o przedstawiony opis i cechy łączącego strony stosunku można wysunąć stosowne wnioski.

Na powyższej podstawie można stwierdzić, że przedmiot prowadzonej przez pytającego działalności gospodarczej może być oznaczony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

  • 46.16.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i art. skórzanych,
  • 47.71.Z sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 47.79.Z sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Przyjęcie takiego oznaczenia umożliwia dokonanie klasyfikacji usług zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Wskazać więc można, że charakter usług świadczonych na podstawie łączącej strony umowy, pozwala na ich następującą klasyfikację zgodną z PKWiU:

  • 47.00.71 „sprzedaż detaliczna odzieży”,
  • 47.00.89 „sprzedaż detaliczna towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych”,
  • 47.00.99 „sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów używanych”.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: u.z.p.d.) ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. W zakresie pozarolniczej działalności gospodarczej art. 4 ust. 1 pkt 12 u.z.p.d. odsyła do definicji zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.).

Zgodnie z tą definicją, zawartą w przepisie art. 5a pkt 6 lit. a-c u.p.d.o.f. pozarolniczą działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, a także polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, jak również polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f.

Działalnością usługową w rozumieniu u.z.p.d., zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1, jest pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Wspomniane w tym przepisie rozporządzenie utraciło moc w związku z wejściem w życie, w dniu 01 stycznia 2016 r., Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Natomiast, jak stanowi art. 4 ust. 1 pkt 3 u.z.p.d., działalnością usługową w zakresie handlu jest sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. Zgodnie z powyższym stwierdzić należy, że pytający nie prowadzi typowej, spełniającej przesłanki cytowanej definicji, działalności handlowej w rozumieniu tego przepisu.

Pod pojęciem usług Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług rozumie:

– wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. Usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych,

– wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że możliwość zastosowania przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowania w formie ryczałtu uzależnione jest również od braku zaistnienia negatywnych przesłanek, wskazanych w art. 8 u.z.p.d. Należy mieć na uwadze w szczególności art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. 3 u.z.p.d., który wskazuje na katalog wyłączeń spod możliwości zastosowania opodatkowania w formie ryczałtu odwołując się do załącznika nr 2 do tej ustawy. W załączniku tym nie wymieniono jednak wskazanych wyżej usług oznaczonych odpowiednimi symbolami PKWiU.

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy wynosi 8,5 %. Natomiast, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b wysokość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej w zakresie handlu wynosi 3%.

W świetle powyższego, stwierdzić więc należy, że w zaistniałym stanie faktycznym, przychody uzyskiwane przez pytającego z działalności sklasyfikowanej jako usługi sprzedaży detalicznej, w warunkach działalności spełniającej cechy umowy agencyjnej, towarów nie stanowiących własności pytającego podlegają opodatkowaniu według stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.

Piotr Magda – aplikant radcowski

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm., ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1992.

2. Ustawa z dn. 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm., ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1595.

3. Ustawa z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny – tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – Dz.U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885.

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 04.09.2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – Dz.U. z 2015 r. poz. 1676.

Publikator: Onet Biznes, Prawopl