Umowy o dzieło – wszystko, co należy wiedzieć

„Jak wyglądają kwestie opodatkowania, w jakich sytuacjach takie umowy mogą być oskładkowane ZUS? Czy np. gdy umowa jest zawarta z własnym pracodawcą, czy też pracując na rzecz tego samego pracodawcy, albo wykonując pracę tego samego rodzaju, (u pracodawcy, u którego mam 1/4 etatu), wtedy umowa o dzieło będzie ozusowana? Czym różni się umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich od tej bez przeniesienia? Co w ogóle oznacza, że przedmiotem umowy o dzieło są prawa autorskie i pokrewne? W jakim przypadku wykonawca (zleceniobiorca) jest właścicielem takich praw a w jakim przypadku zamawiający (zleceniodawca)? Są tu różnice w opodatkowaniu? A czy np. pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy o dzieło zawartej z osobą trzecią, jest płatnikiem składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe z tytułu tej umowy?”

Umowa o dzieło – art. 627 ustawy Kodeks cywilny, została lakonicznie zdefiniowana jako umowa, mocą której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, z kolei drugą stronę zamawiającego obciąża obowiązek zapłaty umówionego wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową zobowiązującą o charakterze wzajemnym, do której elementów przedmiotowo istotnych należy odpłatność. Ponadto jest umową rezultatu, co oznacza, że w wyniku jej wykonania, zamawiający powinien otrzymać określone, konkretne dzieło. Dzieło to może mieć charakter materialny lub niematerialny.

Umowa o dzieło a składki ZUS

Należy wskazać, że umowa o dzieło co do zasady nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, jak i ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku wypłacone na podstawie takiej umowy wynagrodzenie jest wolne od składek na te ubezpieczenia. Należy zauważyć, że ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, dalej jako: „s.u.s.” definiuje pojęcie „pracownika” nadając mu znacznie szersze od tego, które zostało wypracowane na gruncie art. 2 ustawy Kodeks pracy. Przepis art. 8 ust. 2a s.u.s., wskazuje, że za pracownika uważa się osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dn. 11.02.2015 r. o sygn. akt: III AUa 1071/14 podkreślił, że „O ile definicja pracownika zawarta w Kodeksie pracy nawiązuje do delimitacji zatrudnienia pracowniczego i cywilnoprawnego, o tyle ujęcie pracownika w prawie ubezpieczeń społecznych abstrahuje od tego podziału, gdyż spełnia inną funkcję. W tym kontekście należy wskazać na przepis art. 9 ust. 1 ustawy systemowej. Zgodnie z jego treścią pracownik spełniający warunki do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym z innego tytułu jest objęty ubezpieczeniem jedynie z racji pozostawania w stosunku pracy”.

Jeżeli pracownik wykonuje pracę tylko i wyłącznie na podstawie umowy o dzieło, to nie powoduje to powstania obowiązku ubezpieczenia. Jedynie w dwóch przypadkach, pracownik obligatoryjnie staje się płatnikiem składek na własne ubezpieczenie, mianowicie gdy:

1) umowę o dzieło pracownik zawiera z własnym pracodawcą,

2) umowa o dzieło jest przez pracownika wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

Sąd Najwyższy w uchwale z dn. 02.09.2009 r., sygn. akt: II UZP 6/09, OSNP Nr 3-4/2010, poz. 46 wskazał „Rozszerzenie to dotyczy dwóch sytuacji. Pierwszą jest wykonywanie pracy na podstawie jednej z wymienionych w nim umów prawa cywilnego przez osobę, która umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy. Drugą jest wykonywanie pracy na podstawie jednej z tych umów przez osobę, która wymienioną umowę zawarła z osobą trzecią, jednakże w jej ramach wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.” (por. szersze wywody w tym zakresie uchwała SN z dn. 02.09.2009 r., sygn. akt: II UZP 6/09, OSNP 2010 nr 3-4, poz. 46 oraz wyrok SN z dn. 11.05.2012 r., sygn. akt: I UK 5/12, OSNP 2013 nr 9-10, poz. 117).

Celem takiej regulacji jest przede wszystkim ograniczenie korzystania przez pracodawców z umów cywilnoprawnych celem zatrudnienia własnych pracowników dla realizacji tych samych zadań, które wykonują oni w ramach łączącego strony stosunku pracy, by w ten sposób ominąć ograniczenia wynikające z ochronnych przepisów prawa pracy i uniknąć obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od tychże umów. Po drugie natomiast, celem jest ochrona pracowników przed negatywnymi skutkami w trakcie procesu świadczenia pracy, polegającej na przekazywaniu pracowników przez macierzystego pracodawcę innym podmiotom (podwykonawcom), którzy zatrudniają tych pracowników w ramach umów cywilnoprawnych.

Umowa o dzieło, a prawa autorskie

„Jeżeli przedmiotem umowy o dzieło ma być utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dalej: „u.p.aut.”, to przedmiot oznaczenia dzieła powinien być tak określony, aby obowiązkiem przyjmującego zamówienie było dostarczenie zamawiającemu dzieła będącego rezultatem działalności twórczej, o indywidualnym charakterze, ustalonego w skonkretyzowanej przez strony postaci. W razie zawarcia takiej umowy, do oceny praw i obowiązków stron mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w zakresie, w którym dzieło jest utworem – przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” – jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dn. 18.06.2003 r., sygn. akt: II CKN 269/01.

Stosownie do postanowień u.p.aut. należy wskazać, że prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. W ten sposób została sformułowana podstawowa zasada prawa autorskiego, zgodnie z którą podmiotem autorskich praw do utworu jest jego twórca. Twórcy przysługują zarówno autorskie prawa osobiste jak i majątkowe.

Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich jest umową, w której wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonego utworu dla zamawiającego, jednakże nie przekazuje mu praw autorskich do dzieła.

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich należy do jednej z częściej używanych konstrukcji w dzisiejszym obrocie gospodarczym. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 53 u.p.aut.) Należy wskazać, że jeżeli umowa nie zastrzega inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu. Dlatego, aby zamawiający swobodnie mógł korzystać z zamówionego dzieła, należy zawrzeć w umowie postanowienia o przeniesieniu praw autorskich. Należy wówczas precyzyjnie określić, że zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do dzieła. Prawa zależne do dzieła to zgoda twórcy dzieła na korzystanie i rozporządzanie z opracowania jego utworu. Co więcej, z pojęciem przeniesienia majątkowych praw autorskich nierozerwalnie związane jest pojęcie pól eksploatacji, czyli sposobami wykorzystania utworu, które również należy określić w umowie. Przykładowy katalog pól eksploatacji określony został w art. 50 u.p.aut.

Umowa o dzieło, a opodatkowanie

Przechodząc do kwestii opodatkowania należy wskazać, że zasady opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu wykonywania umowy o dzieło określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych dalej jako: „u-PIT”. Sposób rozliczania umowy o dzieło zależy m.in. od wysokości należności określonych w umowie o dzieło czy statusu podmiotu będącego zamawiającym.

Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Stosownie do postanowień art. 30 ust. 1 pkt 5a u-PIT, można opodatkować umowy o dzieło zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18% przychodu z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł. Oznacza to, że muszą zostać spełnione wszystkie przesłanki tj.:

1. przychód jest należny wyłącznie z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 5–9 u-PIT,

2. umowa zawarta jest z osobą niebędącą pracownikiem płatnika,

3. należność określona jest w umowie w konkretnej kwocie,

4. kwota należności wskazana w danej umowie nie przekracza 200 zł.

Co istotne, zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się od przychodu bez odliczenia kosztów jego uzyskania. Podstawy opodatkowania nie można natomiast pomniejszać o składki na ubezpieczenia społeczne. Co więcej nie odejmuje się od zryczałtowanego podatku dochodowego zapłaconej składki zdrowotnej (w wysokości 7,75% podstawy wymiaru).

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Jeżeli nie została spełniona jedna z zacytowanych w przepisie przesłanek wówczas płatnik ma obowiązek pobrać zaliczkę na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 27 u-PIT, stosuje się odpowiednio stawkę 18% lub 32%. Podstawą wyliczania podatku jest przychód pomniejszony o miesięczne koszty uzyskania przychodów oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne.

Opodatkowanie umowy o działo z przeniesieniem praw autorskich

Od wynagrodzenia wypłacanego twórcy na podstawie umowy o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych zamawiający musi pobrać zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18%. Nie ma znaczenia kwota należności wynikająca z takiej umowy.

Umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą lub na rzecz własnego pracodawcy

Jeżeli umowa zawarta jest z osobą będącą pracownikiem płatnika wówczas przychód z tytułu umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uwzględnia się wynagrodzenie z pracy na etacie jak i wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło uzyskane przez tę osobę w danym miesiącu.

Umowa o dzieło, a koszty

Przy rozliczaniu umowy o dzieło można stosować dwie różne stawki kosztów uzyskania przychodu, w zależności od tego czy jest to umowa z przeniesieniem praw autorskich, czy też nie. Stosownie do postanowień u-PIT, jeżeli przedmiotem zawartej umowy jest czynność będąca przedmiotem prawa autorskiego to można zastosować stawkę 50% kosztów uzyskania przychodu. Regulację tą stosuje się do zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności, opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania, korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami. Obecnie 50% koszty przysługują do przychodów 85.528 zł. Maksymalny odpis może zatem wynosić 42.764 zł.

Natomiast 20% koszty uzyskania przychodu stosuje się do wszystkich umów o dzieło, które nie przenoszą praw autorskich.

Prawa autorskie a prawo pracy

Stosownie do art. 12 u.p.aut., jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Zastrzeżenie zawarte w art. 12 ust. 1, in principio, według którego dyspozycja tego przepisu odnosi się do przypadków, w których ustawa nie stanowi inaczej, dotyczy pracowniczych utworów naukowych i programów komputerowych. Uprawnienia pracodawcy w odniesieniu do obydwu wymienionych kategorii utworów zostały uregulowane w sposób odmienny w art. 14 u.p.aut. (utwory naukowe) i art. 74 ust. 3 (programy komputerowe). Z kolei w sytuacji gdy pracodawca milczy zastosowanie znajdzie art. 13 u.p.aut. W przypadku milczenia pracodawcy, w przedmiocie przyjęcia utworów i nie powiadomienia pracownika przez pracodawcę o przyjęciu lub uzależnienia przyjęcia utworu od dokonania określonych zmian w utworze, w terminie 6 miesięcy od dostarczenia utworu, uważa się, iż pracodawca przyjął utwór bez zastrzeżeń.

Osiągnięte z tego tytułu wynagrodzenie jest przychodem, który stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli utwór został stworzony w wyniku wykonywania obowiązków w ramach łączącego strony stosunku pracy to należy wskazać, że osiągnięte z tego tytułu wynagrodzenie podlega oskładkowaniu. Należy jednak pamiętać, że do przyjęcia pracowniczego charakteru utworu w rozumieniu art. 12, nie wystarcza jakikolwiek związek łączący powstanie utworu ze stosunkiem pracy. Niezbędne jest, aby stworzenie utworu nastąpiło w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. „Chodzi zatem o te przypadki, gdy stworzenie danego dzieła należało do zakresu obowiązków pracownika. Obowiązki takie mogą być sprecyzowane w samej umowie o pracę, w bezpośrednich poleceniach służbowych, w układach zbiorowych i normach wewnątrzzakładowych. (…) Jeżeli zatem umowa o pracę nie stanowi inaczej, a wynikające ze stosunku pracy obowiązki twórcy sprowadzają się do wykonywania działalności twórczej lub ją obejmują, wynagrodzenie za pracę stanowi równocześnie także wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych lub zezwolenia na korzystanie z utworu w zakresie objętym umową – wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dn.11.02.2015 r. o sygn. akt: III AUa 1071/14.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny – tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. pod poz. 459.
2. Ustawa z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz.U. z 2016 r. poz. 963 z późn. zm.
3. Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.
4. Ustawa z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2016 r. poz. 2032; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 528.

Autorka: Angelika Koman młodszy prawnik, Kancelaria Filipek & Kamiński sp.k. Lublin, www.kancelaria-fk.pl