Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Usunięcie usterki budowlanej

„Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą sprzedałem dom jednorodzinny wybudowany przeze mnie. Zawarłem umowę przedwstępną dnia 20.07.2012 r. następnie wykończyłem dom według gustu kupującego. W dniu 20.09.2012 r. zawarłem umowę sprzedaży aktem notarialnym, w którym kupującemu nie udzieliłem żadnej dodatkowej gwarancji na roboty budowlane. W dniu 24.10.2016 r. otrzymałem wezwanie do usunięcia usterki powstałej w wyniku wytworzenia się niewielkiego otworu w ściance ocynkowanej rury wodociągowej. Wyciek wody spowodował nasiąknięcie podłoża pod posadzką. Projektant zaproponował w projekcie budowlanym wykonanie instalacji wodociągowej typu ekoplastik. Skorzystałem z innej technologii i wykonałem instalację z rur ocynkowanych, które wykorzystywałem w praktyce przez blisko 40 lat w przekonaniu, że jest to lepsze rozwiązanie. Kupujący zarzucił mi odstępstwo od projektu i na tej podstawie wezwał do usunięcia usterki oraz pokrycia kosztów naprawienia szkody w 100%. Wobec powyższego proszę o wyjaśnienie: czy kupujący znając stan techniczny i nie mając określonej żadnej gwarancji w akcie notarialnym z dnia 20.07.2012 r. ma mimo wszystko prawo domagać się usunięcia usterki? Od daty aktu notarialnego do daty wezwania do usunięcia usterki upłynęło 4 lata i 3 miesiące, czy oprócz gwarancji (o której nie ma mowy w akcie notarialnym) kupujący ma inną podstawę prawną dochodzenia usunięcia powstałej usterki na mój koszt?”

Przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązuje się względem nabywcy, będącego konsumentem, do wybudowania, wykończenia i przeniesienia na niego własności domu jednorodzinnego, powinien liczyć się z faktem, że nawet w przypadku braku udzielenia w umowie dodatkowej gwarancji na zrealizowane roboty ponosi wynikającą z przepisów prawa odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady budynku oraz z tytułu nienależytego wykonania umowy.

Rękojmia za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży stanowi wynikający wprost z przepisów prawa reżim odpowiedzialności sprzedawcy za jakość świadczenia, które spełnił na rzecz kupującego. Jej istota sprowadza się do oderwania zasad tej odpowiedzialności od dominującej w polskim prawie cywilnym zasady winy i jest związana z samym istnieniem wady, którą obarczony jest przedmiot sprzedaży. Innymi słowy sprzedawca nie jest uprawniony do powoływania się względem kupującego na to, że wystąpienie wady, która ujawniła się w momencie przekazywania kupującemu przedmiotu sprzedaży lub w czasie późniejszym, było od niego niezależne.

Prawodawca przyznaje tutaj prymat interesom kupującego (zwłaszcza takiemu, który jest konsumentem), nabywającemu rzecz – ruchomą lub nieruchomą – w przeświadczeniu, że posiada wszystkie cechy, o których sprzedawca zapewnił go przy zawarciu umowy, oraz że nadaje się ona do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku budynku – domu jednorodzinnego – nabywca ma prawo oczekiwać przede wszystkim, że został wybudowany zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Należy jednak wskazać, że surowa odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne została ograniczona do samego przedmiotu sprzedaży. Kupujący nie może na jej podstawie domagać się od sprzedawcy, by naprawił pełną szkodę, którą ten poniósł wskutek istnienia wady. Nabywca, także konsument, ma jedynie prawo wezwać sprzedawcę, by usunął wadę, żądać obniżenia ceny, która została przez niego uiszczona, dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub – w wypadkach opisanych w ustawie – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie może jednak dochodzić od sprzedawcy pokrycia strat, które poniósł wskutek wystąpienia wad, np. zwrotu kosztów usunięcia szkód, które zostały spowodowane przez wadliwą rzecz.

Zakres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy został również ograniczony czasowo. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego (w brzmieniu właściwym dla umów, które zostały zawarte do dnia 25.12.2014 r.) uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku – po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana (od 2015 r. termin ten wydłużono do 5 lat). Dodatkowo zgodnie z treścią przepisu art. 557 § 1 K.c., sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Warto również wskazać, że strony umowy sprzedaży mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć, jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych.

Przenosząc te uwagi na grunt stanu faktycznego, który został opisany przez Czytelnika, należy wskazać, że nabywca domu jednorodzinnego, który miał świadomość wykonania instalacji wodociągowej w innej technologii niż ta, która została opisana w projekcie, i który zaakceptował ten stan w momencie odbioru budynku, został – z tą chwilą – pozbawiony prawa do domagania się od sprzedawcy (dewelopera), by ten wykonał instalację zgodnie z dokumentacją projektową. Innym czynnikiem, który umożliwia w tym przypadku deweloperowi uchylenie się od usunięcia wady, jest upływ okresu rękojmi, która wygasła po upływie 3 lat od dnia wydania budynku.

Koniecznym jest jednak zauważyć, że deweloper, oprócz odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku, ponosi również względem nabywcy domu jednorodzinnego odpowiedzialność kontraktową, o której mowa w przepisie art. 471 K.c.

Zgodnie z tym przepisem dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Wierzyciel, który dochodzi od dłużnika naprawienia szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (zobowiązania), może żądać, by ten wykonał swoje zobowiązanie zgodnie z umową (ewentualnie, jeżeli przedmiot umowy został wykonany, może żądać przywrócenia stanu poprzedniego) lub dokonał zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej. Kupujący może na tej podstawie domagać się od sprzedawcy zarówno doprowadzenia przedmiotu sprzedaży do stanu zgodnego z umową, jak i pokrycia wartości strat, które zostały przez niego poniesione wskutek niewłaściwego wykonania umowy.

Należy przy tym wskazać, że wierzyciel (kupujący) może dochodzić przysługujących mu uprawnień z tytułu odpowiedzialności kontraktowej niezależnie od tych, które wynikają z rękojmi. Mogą one być również wykonywane po upływie terminu, na który została udzielona rękojmia. Skuteczność roszczeń kupującego jest w takiej sytuacji, co do zasady, ograniczona jedynie terminami przedawnienia, o których mowa w przepisie art. 118 K.c. Zgodnie z jego treścią jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata. Ustawa, w przepisie art. 554, skraca jedynie termin przedawnienia roszczeń sprzedawcy – do 2 lat, utrzymując w tym względzie termin 10-letni dla roszczeń kupującego, który zawarł umowę jako konsument. Koniecznym jest również zwrócić uwagę na treść aktualnej w tym względzie uchwały Sądu Najwyższego z dn. 22.11.2013 r., (sygn. akt: III CZP 72/13), w której sąd ten stwierdził, że termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania rozpoczyna bieg od dnia wystąpienia szkody pozostającej w związku przyczynowym z tym zdarzeniem. Kluczowe znaczenie ma zatem nie data zawarcia umowy lub spełnienia świadczenia, które z niej wynika (przeniesienie własności rzeczy), ale data ujawnienia się szkody (wad budynku).

W odróżnieniu od odpowiedzialności sprzedawcy, która wynika z przepisów o rękojmi, odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy została oparta na zasadzie winy. Sprzedawca, jeżeli ma ku temu podstawy, może bronić się wobec kupującego zarzutem, że wystąpienie wady lub szkody, które wadliwa rzecz spowodowała w majątku kupującego, było od niego niezależne.

Podsumowując powyższe należy wskazać, że w opisanym przez Czytelnika stanie faktycznym, pomimo upływu 3-letniego terminu rękojmi, braku udzielenia gwarancji na przedmiot sprzedaży oraz faktu, że w dacie odbioru budynku nabywca posiadał wiedzę na temat wykonania instalacji wodociągowej w innej technologii niż ta, która została przewidziana w projekcie, nabywcy budynku przysługuje w stosunku do sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie budynku do stanu zgodnego z umową oraz o naprawienie szkody, która została spowodowana istnieniem wady. Roszczenia te nie uległy przedawnieniu.

Sprzedawca może jednak próbować zwolnić się od tej odpowiedzialności wykazując brak winy w nienależytym wykonaniu zobowiązania lub brak adekwatnego związku przyczynowego między sposobem wykonania robót a szkodą, która została poniesiona przez sprzedawcę.

Rafał Pilarski – aplikant radcowski

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny – tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.

Publikator: PrawoPL, Onet Biznes