Zasady określania w świadectwie pracy wykorzystanego urlopu wypoczynkowego

„Pracownikowi przysługuje w ciągu roku 26 dni urlopu. W styczniu był zatrudniony na cały etat, a od lutego do grudnia na 1/4 etatu (pracownik pracuje przez 5 dni po 2 godziny). Pracownik złożył jednak wypowiedzenie umowy o pracę, w związku z czym umowa zakończyła się 30 czerwca. Pierwotnie pracownikowi ustalono urlop następująco: 3 dni za styczeń (po 8 godzin) i za okres luty – grudzień 7 dni (po 8 godzin, co dało 56 godzin, czyli 28 dni po 2 godziny). Po ustaleniu, że umowa zakończy się jednak z końcem czerwca, urlop wyliczono następująco: 3 dni za styczeń i 3 dni za okres luty – czerwiec (po 8 godzin, co daje 24 godziny, czyli 12 dni po 2 godziny). Zakładając, że pracownik wykorzystał cały wyliczony urlop, co należy wpisać w świadectwie pracy, że wykorzystał 6 dni urlopu (48 godzin), czy 15 dni (48 godzin)? W jaki sposób kolejny pracodawca będzie liczył urlop w przypadku zatrudnienia takiego pracownika? Rozliczy proporcjonalnie 20 dni jakie zostało pracownikowi w „swoim” okresie zatrudnienia?”
Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika (art. 154 § 2 Kodeksu pracy). Wymiar urlopu obliczamy proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, natomiast udzielamy urlopu tak jak przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy (art. 1542 § 1 K.p.). Podstawową regułą dotyczącą udzielania urlopu wypoczynkowego jest zasada, że urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu (art. 1542 § 1 K.p.). Oznacza to, że skoro pracownik wykonuje pracę 5 dni w tygodniu po 2 godziny, to jeden dzień urlopu wynosi 2 godziny. Skoro więc pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługiwał urlop w wymiarze 3 dni (24 godziny) i cały urlop wykorzystał, to faktycznie wykorzystał 12 dni urlopu po 2 godziny każdy.W sumie zatem udzielono mu 15 dni urlopu, co odpowiada urlopowi w wymiarze 6 dni – 48 godzin (3 dni po 8 godzin za styczeń + 12 dni po 2 godziny za okres od lutego do czerwca). Szczegółowo treść świadectwa pracy określa rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydania i prostowania. W § 1 ust. 1 pkt 2) mowa jest o tym, że w świadectwie pracy wskazuje się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy dotyczące urlopu wypoczynkowego. Taką informacją jest informacja o wymiarze wykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego. Bez znaczenia dla kolejnego pracodawcy jest wiedza o tym, ile dni urlopu odpowiadało właściwemu wymiarowi urlopu wypoczynkowego. W świadectwie pracy wskazujemy wymiar wykorzystanego u danego pracodawcy urlopu wypoczynkowego, a zatem w przedstawionym przypadku – 6 dni (48 godzin). Ustanie stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego redukuje urlop wypoczynkowy z pełnego na proporcjonalny. Zgodnie z art. 1551 K.p., urlop proporcjonalny przysługuje w związku z ustaniem i nawiązaniem stosunku pracy z pracownikiem.U kolejnego pracodawcy będzie pracownikowi przysługiwał urlop proporcjonalny do okresu pozostałego do końca roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego lub proporcjonalny do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego. Wymiar urlopu przysługującego pracownikowi, zależy od tego kiedy i na jaki okres zostanie zatrudniony u kolejnego pracodawcy. Jeżeli ten pracownik zostanie zatrudniony od 1 lipca do końca roku w pełnym wymiarze czasu pracy, to wówczas będzie mu przysługiwało 20 dni urlopu wypoczynkowego. W innym przypadku kolejny pracodawca rozliczy urlop proporcjonalnie.
Autor: Paulina Matyjas-Łysakowska – radca prawny, Kancelaria Filipek & Kamiński sp.k. Lublin
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dn. 26.06.1974 r. Kodeks pracy – tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm., ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208.
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 15.05.1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania Dz.U. z 1996 r. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.

Publikator: Onet Biznes, Prawopl