Zatrudnienie na umowę zlecenie lub świadczenie usług

„Zatrudniając osobę na umowę zlecenie, czy do ustalenia wynagrodzenia (kwotowo) muszę sugerować się minimalną stawką (12zł/godz., czy 13zł?) i czasem wykonywania zlecenia w danym dniu razy ilość dni w miesiącu? Tzn. chcę zatrudnić osobę na umowę zlecenie do utrzymania porządku na targowisku miejskim. W jednym dniu wykona to w czasie 3 godzin a innym dniu 5 godzin zależy, od warunków pogodowych od ilości osób targujących. Czy jest obowiązek do tworzenia harmonogramu wykonywania zlecenia w poszczególnych dniach?”

Ustawa z dn. 22.07.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowe uregulowania w zakresie dotyczącym umów zlecenia. Zmiany te polegają w szczególności na przyjęciu minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługującego przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Wynagrodzenie to, zwane „minimalną stawką godzinową”, ustalone zostało na kwotę 12 zł (brutto). Od 01.01.2017 r. poddane zostanie ono waloryzacji o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia, w związku z czym stawka ta ulegnie podwyższeniu do kwoty 13 zł.

Ustalenie w umowie wysokości wynagrodzenia przysługującego przyjmującemu zlecenie powinno zatem nastąpić w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia nie była niższa niż wysokość obowiązującej minimalnej stawki godzinowej. W przypadku natomiast gdy wysokość wynagrodzenia ustalona w umowie nie będzie zapewniała uzyskania przez przyjmującego zlecenie, za każdą godzinę wykonania zlecenia, wynagrodzenia odpowiadającego co najmniej minimalnej stawce godzinowej, przyjmującemu zlecenie przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem kwoty tej stawki. Dodatkowo, przyjmujący zlecenie nie może zrzec się ustalonego w ten sposób wynagrodzenia.

Na postawione zatem pytanie, w zakresie konieczności kierowania się przez zleceniodawcę minimalną stawką godzinową udzielić należy odpowiedzi twierdzącej. Wysokość wynagrodzenia przysługującego osobie zatrudnionej na umowę zlecenie nie może być mniejsza niż kwota ustalona w/w ustawą.

Art. 7 ust. 1 ww. ustawy (zmieniającej ustawy) – Wysokość minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ustawie zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w 2017 r. ustala się w kwocie wynikającej ze zwaloryzownia kwoty 12 zł o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na rok 2017 przez wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w roku 2016 (1850 zł brutto). Końcowy wynik obliczeń zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 5 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek. Ust. 2 tego przepisu – Wysokość minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 30.09.2016 r. Ogłoszono, że wysokość minimalnej stawki godzinowej od dnia 01.01.2017 r. wynosi 13 zł.

Z dniem 01.01.2017 roku wejdą również w życie regulacje dotyczące potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia. Strony zawierając umowę zlecenia powinny zatem określić w niej sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W sytuacji natomiast, gdy tego nie uczynią, przyjmujący zlecenie zobowiązany będzie do przedkładania, w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, informacji o liczbie przepracowanych godzin. Informacje te zleceniobiorca będzie przedkładać w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Uregulowania powyższe nie dotyczą jedynie niektórych, wyliczonych szczegółowo w przedmiotowej ustawie umów tj. m. in. gdy o miejscu i czasie wykonywania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie i gdy przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne – art. 8a-8f ww. ustawy.

Wprowadzone niniejszą ustawą regulacje prawne obowiązywać będą również w stosunku do umów zawartych przed .01.01.2017 r. W przypadku umów zawartych przed 01.09.2016 r. każda ze stron umowy może w terminie do 31.12.2016 r. zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji mających na celu zawarcie porozumienia w zakresie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia złożenia takiego wniosku nie dojdzie do zawarcia porozumienia, każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie lub za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Reasumując, zawierając umowę zlecenie należy po pierwsze mieć na uwadze ustaloną przepisami minimalną stawką godzinową. Po drugie strony powinny ustalić w umowie sposób ewidencjonowania liczby godzin w jakich wykonywane będzie zlecenie. Zleceniodawca będzie zatem zobowiązany do prowadzenia niejako rejestru godzin pracy nad zleceniem. W przypadku natomiast braku zawarcia w umowie tego typu postanowień, zleceniobiorca zobowiązany będzie, przed ustalonym terminem zapłaty wynagrodzenia, do przedkładania informacji o ilości godzin w jakich wykonywał zlecenie.

Edyta Stanicka – aplikantka radcowska

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 22.07.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2016 r. poz. 1265.

2. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 21.09.2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. – M.P. Dz.Urz. RP z 2016 r poz. 934.

Publikator: PrawoPL, Onet Biznes