Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Zespół do spraw certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa przy Ministrze Rozwoju, Pracy i Technologii

Radca Prawny dr Mariusz Filipek jako jeden z ekspertów ds. prawa zamówień publicznych  został właśnie powołany do Zespołu do spraw certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa.
Będzie to organ pomocniczy ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zespół zajmie się:
– prowadzeniem dialogu oraz wymiana doświadczeń między administracją publiczną, biznesem, partnerami społeczno-gospodarczymi, środowiskiem akademickim oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie wypracowania propozycji
rozwiązań usprawniających i podnoszących efektywność oraz innowacyjność zamówień publicznych realizowanych w związku z prowadzonymi badaniami
naukowymi i pracami rozwojowymi;
– identyfikacją utrudnień oraz wypracowanie wniosków i propozycji rozwiązań, w tym dotyczących certyfikacji wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego,
– opiniowaniem założeń polityki zakupowej państwa.