Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Publikacje

Starosta wyszedł na drodze jak Zabłocki na mydle

Powiat poznański znalazł się w tarapatach finansowych z powodu wykreślenia go z listy rankingowej zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Starosta, gdy już wybudował drogę, dowiedział się, że nie dostanie 3 mln złotych obiecanego dofinansowania. Co gorsza, musi znaleźć dodatkowe 2 mln złotych na odszkodowanie, bo droga biegnie przez grunty Skarbu Państwa.

We wrześniu 2018 roku, zgodnie z procedurą, powiat złożył wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Głuchowo – Chomęcice w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Podmioty publiczne zamiast do sądu, idą na ugodę

W 2018 roku zawarto nawet trzy razy więcej ugód ze Skarbem Państwa, niż w poprzednich latach. Dotyczyły one m.in. kontraktów o roboty budowlane. Ugody chętnie wybierają też samorządy, dla których długotrwały proces oznacza często zrujnowanie budżetu. To efekt dodania jednego przepisu do ustawy o finansach publicznych. Resort przedsiębiorczości szykuje już kolejne ułatwienia – dla sporów dotyczących umów o zamówienie publiczne.

W latach 2014-2017 zawarto w sumie 161 ugód sądowych z udziałem Prokuratorii Generalnej, czyli średnio 40 rocznie.

Odpowiedzialność karna za brak zgody pacjenta na zabieg

Co grozi lekarzowi za wykonanie operacji bez pisemnej zgody pacjenta albo za zmianę zakresu zabiegu lub metody leczenia w trakcie operacji – wyjaśnia radca prawny.

„Jestem lekarzem chirurgiem. Zostało przeciwko mnie wszczęte postępowanie karne w sprawie z art. 192 Kodeksu karnego, czyli dotyczące wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta. Chodzi o dwa przypadki. W pierwszym nie posiadam pisemnej zgody pacjenta na zabieg operacyjny, pomimo że faktycznie została ona wyrażona i mam na to dowody w postaci świadków i wzmianki w dokumentacji.

Wychowujesz dziecko? Zatrudnij się i zarabiaj

„Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym. Jakie formy zatrudnienia są tu dopuszczalne? Czy mogę zatrudnić się w innej firmie np. na 1/2 etatu? Kto będzie płacił składki do ZUS i czy ja mam jakieś obowiązki zgłoszeniowe – należy powiadomić pracodawcę (u którego jestem aktualnie na urlopie wychowawczym) o nowym zatrudnieniu? O czym jeszcze należy pamiętać?”

Przepisy prawa pracy przyznają pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy prawo do urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy jest udzielany pracownikowi w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Umowy o dzieło – wszystko, co należy wiedzieć

„Jak wyglądają kwestie opodatkowania, w jakich sytuacjach takie umowy mogą być oskładkowane ZUS? Czy np. gdy umowa jest zawarta z własnym pracodawcą, czy też pracując na rzecz tego samego pracodawcy, albo wykonując pracę tego samego rodzaju, (u pracodawcy, u którego mam 1/4 etatu), wtedy umowa o dzieło będzie ozusowana? Czym różni się umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich od tej bez przeniesienia? Co w ogóle oznacza, że przedmiotem umowy o dzieło są prawa autorskie i pokrewne? W jakim przypadku wykonawca (zleceniobiorca) jest właścicielem takich praw a w jakim przypadku zamawiający (zleceniodawca)?

Sukcesja w rodzinnej spółce z o.o.

„Jestem po rozwodzie i po podziale majątku, w wyniku którego komornik zajął mi (póki co) prawa majątkowe udziałów w spółce z o.o., w której jestem udziałowcem. Udziałowców i jednocześnie członków zarządu spółki są 2 osoby, tzn. ja (66 udziałów) i mój ojciec (134 udziały). Razem 200 udziałów. Jest to jedyny mój majątek. Do spółki należy nieruchomość, na której w ramach działalności budujemy budynek firmowy oraz mieszkanie dla mnie i mojej obecnej partnerki. Cała moja przyszłość w sensie sytuacji ekonomicznej jest związana z tą spółką i dlatego jej losy są dla mnie strategiczne.

Sprzedaż mieszkania z kredytem

„Wzięłam kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w 2007 r. we frankach szwajcarskich 26 ty3s. chf po kursie. ok. 2.20 zł co dawało ok. 60 tys. zł. Teraz chcę sprzedać mieszkanie. Wariant nr 1 – to kupujący nabywa nieruchomość pod wynajem (lepiej dla moich lokatorów). Czy muszę spłacić bankowi to zadłużenie i zlikwidować hipotekę przed sprzedażą? Czy to jest tylko częściowa hipoteka, skoro mój wkład wynosił aż 120 tys. zł do 60 tys. zł kredytu bankowego? Czy można scedować spłatę tego kredytu nowemu nabywcy (przekazanie hipoteki)?

Usunięcie usterki budowlanej

„Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą sprzedałem dom jednorodzinny wybudowany przeze mnie. Zawarłem umowę przedwstępną dnia 20.07.2012 r. następnie wykończyłem dom według gustu kupującego. W dniu 20.09.2012 r. zawarłem umowę sprzedaży aktem notarialnym, w którym kupującemu nie udzieliłem żadnej dodatkowej gwarancji na roboty budowlane. W dniu 24.10.2016 r. otrzymałem wezwanie do usunięcia usterki powstałej w wyniku wytworzenia się niewielkiego otworu w ściance ocynkowanej rury wodociągowej. Wyciek wody spowodował nasiąknięcie podłoża pod posadzką. Projektant zaproponował w projekcie budowlanym wykonanie instalacji wodociągowej typu ekoplastik.

Zadośćuczynienie za śmierć nienarodzonego

Wyjaśnienie statusu prawnego człowieka i momentu, od którego staje się podmiotem praw i obowiązków, jest ściśle powiązane z zagadnieniami dotyczącymi „nasciturusa” (łac.), który to termin tłumaczy się jako dziecko poczęte, ale jeszcze nienarodzone (tak: M.Kuryłowicz, „Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego”, wyd. III, Kraków 2002 r., s. 61). Pojęcie to nie zostało nigdzie wprost uregulowane, jednak w polskim prawie cywilnym obowiązuje zasada, że dziecko poczęte uważa się za już urodzone, ilekroć chodzi o jego korzyść.

Rozliczenie pracy za nadgodziny

„Zatrudniam na budowie pracownika jako agencja pracy tymczasowej. Czy należą mu się nadgodziny za wykonywaną pracę? W jaki sposób rozlicza się nadgodziny z zatrudnienia na umowę o pracę albo umowę cywilnoprawną? W jaki sposób agencja pracy może najkorzystniej zatrudnić obywatela z Białorusi na budowie?”

Agencje pracy tymczasowej to podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub statutową w zakresie pośrednictwa pracy w Polsce i za granicą, inne niż urzędy pracy. Zarówno pojęcie pracownika tymczasowego jak i pracy tymczasowej uregulowane są w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (dalej: u.z.p.t.).