sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

NASZE SPECJALIZACJEWsparcie prawne w zakresie prawa obrotu nieruchomościami

Prawo obrotu nieruchomościami

W Kancelarii świadczymy usługi w zakresie szeroko pojętego prawa nieruchomości.

Badamy oraz regulujemy stan prawny nieruchomości. Dokonujemy analizy oraz opiniujemy umowy sprzedaży, dzierżawy, najmu z punktu widzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz interesami Klienta.
Przygotowujemy i opiniujemy umowy o roboty budowlane, umowy z architektami i projektantami inwestycji.
Prowadzimy sprawy sądowe o zniesienie współwłasności, zasiedzenie, sprawy dotyczące odzyskania wywłaszczonych bezprawie nieruchomości oraz uzyskania odszkodowania za nie.
Nie są nam obce sprawy spadkowe dotyczące spadkobierców byłych właścicieli,
Specjalizujemy się również w sprawach o zapłatę w procesie budowlanym oraz wszelkich sprawach związanych z wykonaniem zobowiązań umownych.

Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie zawodowe, ciągłe podnoszenie swoich kompetencji oraz indywidualne podejście do Klienta.

INFORMACJE OGÓLNE

Prawo nieruchomości możemy określić, jako zbiór norm szeroko pojętego prawa cywilnego dotyczących powstania, zmiany i ustania a także treści stosunków prawnych dotyczących nieruchomości, w szczególności prawa własności nieruchomości i innych praw rzeczowych do nieruchomości jak użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności gruntowe i służebności przesyłu oraz hipoteka, a także prawa obligacyjnych dotyczących nieruchomości wynikających z umów dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości.

Zgodnie z art. 46 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny w znaczeniu prawnym nieruchomości określa się części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Prawo nieruchomości nie zostało uregulowane w jednym akcie prawny, co wynika przede wszystkim z obszerności zagadnień związanych z nieruchomościami, dlatego też uregulowania ich dotyczące odnajdziemy zarówno w Konstytucji RP jak również w wielu ustawach m.in. Kodeksie cywilnym, ustawie o własności lokali, ustawie ogospodarce nieruchomościami, ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawie o kształtowaniu ustrojurolnego, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domujednorodzinnego, zwanej skrótowo ustawą deweloperską, ustawie o księgach wieczystych i hipotece, Prawie o notariacie,
Prawie budowlanym oraz wielu innych aktach prawnych. W związku z powyższym rozwiązywanie zagadnień prawnych dotyczących nieruchomości oraz prowadzenie postępowań administracyjnych oraz sądowych dotyczących nieruchomości wymaga najczęściej przeprowadzenia dogłębnej analizy jednocześnie kilku aktów prawnych, a także wielokrotnie wiąże się z koniecznością sięgnięcia do bogatego dorobku orzecznictwa w tym zakresie. Mając na uwadze powyższe oraz znaczne skomplikowanie uregulowań zawartych w aktach prawnych dotyczących prawa nieruchomości, a także występowanie wielu kazuistycznych pojęć i sformułowań, zajmowanie się obsługa i prowadzeniem spraw z zakresu prawa nieruchomości niejednokrotnie wymaga sięgnięcia po pomoc specjalistów z tego zakresu, których to specjalistów zajmujących się na co dzień sprawami dotyczącymi prawa nieruchomości znajdziecie Państwo w Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński Sp. j.

Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Sp. j. zapewnia kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa nieruchomości, obejmującą zarówno konsultacje, doradztwo prawne, sporządzanie niezbędnych pism prywatnych oraz urzędowych, a także pośrednictwo oraz reprezentację przed właściwymi organami oraz sądami w tym prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi oraz prowadzenie spraw przed organami administracji rządowej jak i samorządowej.

NASZE USŁUGI Z ZAKRESU PRAWA NIERUCHOMOŚCI OBEJMUJĄ:

– doradztwo prawne z zakresu prawa nieruchomości w tym sporządzanie opinii prawnych na wybrane przez klientów zagadnienia,

– reprezentowanie klientów w negocjacjach zarówno z osobami fizycznymi, prawnymi jak również właściwymi organami zarówno administracji rządowej jak i samorządowej,

– sporządzamy pozwy oraz inne pisma procesowe w postępowaniach z zakresu prawa nieruchomości oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych oraz czynnościach pozasądowych,

– sporządzamy wnioski do sądu o zniesienie współwłasności nieruchomości, stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, o ustanowienie służebności gruntowych oraz służebności przesyłu i reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych zainicjowanych wniesionymi wnioskami,

– sporządzamy wnioski dotyczące zakładania Ksiąg Wieczystych oraz wpisów w księgach wieczystych, a także pomagamy ustalić i zgromadzić niezbędną w tym celu dokumentacje,

– sporządzamy wezwania do dokonania pozasądowego zniesienie współwłasności oraz reprezentujemy klientów w negocjacjach pomiędzy współwłaścicielami,

– sporządzamy wezwania do zwrotu bezpodstawnie posiadanych nieruchomości oraz zapłaty z tytuły bezpodstawnego posiadania nieruchomości oraz reprezentujemy klientów w negocjacjach,

– przygotowujemy środki zaskarżenia od orzeczeń wydanych przez Sądy I instancji oraz kasacje od orzeczeń Sądów II instancji w sprawach dotyczących prawa nieruchomości, a także reprezentujemy klientów w postępowaniach odwoławczych oraz postępowaniach kasacyjnych przez Sądem Najwyższym,

– doradztwo w aspektach związanych z inwestowaniem w nieruchomości, ich zarządzaniem i finansowaniem na rzecz inwestorów oraz podmiotów prywatnych,

– badanie prawne (due diligence) nieruchomości,

– analiza wraz z oceną ryzyka umów przedwstępnych oraz właściwych sprzedaży nieruchomości,

– analiza prawna deweloperskich prospektów informacyjnych wraz z oceną ryzyka inwestycyjnego,

– opiniowanie i negocjowanie umów sprzedaży nieruchomości, darowizny, dożywocia,

– postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących nieruchomości, m.in.:

eksmisja,

podział nieruchomości,

zniesienie współwłasności,

zasiedzenie nieruchomości,

bezumowne korzystanie z lokalu,

ustanowienie służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu, służebności osobistych,

ozgraniczenie nieruchomości,

naruszenie posiadania,

odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,

odwoływanie darowizn nieruchomości,

zwrot oraz uzyskanie odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną

spory z zakresu prawa spółdzielczego,

roszczenia z tytułu wad fizycznych i prawnych nieruchomości,

– sprawy z zakresu prawa wieczystoksięgowego oraz hipotek:

służymy pomocą przy sporządzaniu wniosków o wpis do księgi wieczystej,

sporządzamy wnioski o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości

dokonujemy uaktualnienia ksiąg wieczystych

kompleksowo obsługujemy sprawy z zakresu uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

– prawo budowlane i planowanie przestrzenne:

doradztwo w procesie uchwalenia lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego lub uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

doradztwo w procesie uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy lub robót budowlanych,

doradztwo w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego,

zajmujemy się sprawami legalizacji samowoli budowlanych;

sporządzamy wnioski, odwołania od decyzji wydanych przez organy I instancji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjne do naczelnego Sądu Administracyjnego,

reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji architektoniczno – budowlanej oraz przed organami nadzoru budowlanego oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem administracyjnym.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

NAPISZ
sekretariat@kancelaria-fk.pl
ZADZWOŃ
(81)534-89-35
ODWIEDŹ NAS
Pon-Pt: 9:00 – 17:00
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish