sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

NASZE SPECJALIZACJEWsparcie prawne w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy

Kancelaria świadczy usługi z zakresu szeroko pojętego prawa zatrudnienia. Zajmujemy się prawem pracy w tym zatrudnieniem w samorządzie, oświacie, podmiotach medycznych oraz w szkolnictwie wyższym.  Nasza praktyka obejmuje również zagadnienia z różnych form tzw. „zatrudnienia niepracowniczego”  regulowanych na gruncie prawa cywilnego takich jak zatrudnienie w oparciu o umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło, umowy agencyjne czy kontrakty mendażerskie. Specjalizujemy się zarówno w indywidualnym jak i zbiorowym prawie pracy.

Od lat z powodzeniem działamy zarówno na rzecz pracodawców jak i pracowników proponując bieżące doradztwo prawne, przygotowywanie projektów dokumentów w tym wewnętrznych aktów prawnych a także reprezentowanie w sporach sądowych i pozasądowych. Pomagamy w przypadku zatrudnienia w ramach agencji pracy.

KONSULTACJE PROBLEMÓW PRAWNYCH I WDRAŻANIE PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ

Prowadzimy bieżące poradnictwo prawne z zakresu prawa pracy zarówno w ramach indywidualnych porad prawnych w odniesieniu do konkretnych kwestii jak i stałej współpracy. Doradzamy klientom optymalne rozwiązania ich problemów ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki działalności oraz potrzeb. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy i wysłuchaniu klienta proponujemy konkretne rozwiązanie oraz pomagamy w procesie jego wdrożenia. Cechuje nas indywidualne podejście. Przedstawiamy potencjalne możliwości i informujemy klientów o ewentualnych ryzykach biznesowych rozwiązań. Nasza praktyka obejmuje m.in. zagadnienia związane z rozwiązaniem stosunku pracy, wypadkami przy pracy, mobbingiem oraz nierównym traktowaniem zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy. Od lat z powodzeniem zapewniamy bezpieczeństwo prawne z dbałością o przyjęte założenia i zamierzone cele biznesowe klienta.

PRZYGOTOWYWANIE I ANALIZA DOKUMENTÓW KADROWYCH ORAZ WEWNĘTRZNYCH AKTÓW PRAWNYCH.

W ramach świadczonych usług pomagamy klientom w tworzeniu oraz sami tworzymy od podstaw wszelką dokumentację kadrową m.in. umowy, dokumenty związane z trwaniem stosunku pracy (m.in. związane z korzystaniem z uprawnień pracowniczych, ewidencją czasu pracy) oraz rozwiązaniem stosunku pracy. Przygotowujemy zarówno dokumenty w związku z konkretnymi sytuacjami opisanymi przez klienta dopasowując je do konkretnego stanu faktycznego oraz wzorce dokumentów do późniejszego wykorzystania przez działy kadr.

Nasze usługi obejmują również przygotowywanie, analizę i wdrożenie wewnętrznych aktów prawnych takich jak m.in. regulaminy wynagradzania, regulaminy pracy, dokumentacja związana z przekształceniem czy zmianą pracodawcy, tzw. „zwolnieniami grupowymi.” W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości w dokumentacji analizowanej na życzenie klienta zawsze proponujemy rozwiązanie problemu.

REPREZENTOWANIE W SPORACH SĄDOWYCH, MEDIACJE, KOMPLEKSOWA REPREZENTACJA NA ETAPIE PRZEDSĄDOWYM.

Reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców w sporach sądowych i pozasądowych. Nasza pomoc w tym zakresie obejmuje profesjonalne zastępstwo, osobistą obecność w trakcie procesu sądowego, przygotowywanie pism procesowych oraz bieżące konsultacje prawne z klientem w związku z toczącym się procesem. Staramy się rzetelnie analizować szanse i zagrożenia oraz informujemy o nich klienta zawsze kierując się dbałością o jego dobro.

PROWADZENIE AUDYTÓW Z ZAKRESU PRAWA PRACY I POMOC W PRZYPADKU KONTROLI.

W ramach pomocy prawnej dokonujemy kompleksowej analizy i kontroli działalności klienta z punktu widzenia zgodności z normami prawa pracy zarówno w odniesieniu do całokształtu działań jak i w odniesieniu do konkretnych procesów. W ramach prowadzonego audytu analizujemy stan faktyczny przedstawiając wnioski z kontroli oraz proponując rozwiązania mogące usprawnić procedury oraz zlikwidować ewentualne niezgodności z normami prawnymi.

Udzielamy Klientom profesjonalnego wsparcia również w trakcie kontroli związanych z przestrzeganiem przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w tym m.in. kontroli wszczętych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwową Inspekcję Pracy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez organ kontrolujący analizujemy problem i weryfikujemy działania przeprowadzone w toku kontroli oraz wnioski pokontrolne pod kątem ich prawidłowości i zgodności z prawem.

Prawo ubezpieczeń społecznych

W ramach pomocy prawnej z zakresu szeroko pojętego prawa ubezpieczeń społecznych reprezentujemy naszych Klientów i doradzamy w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Dyrektorem Zakładu Emerytalno- Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nasza praktyka obejmuje zagadnienia związane z uzyskiwaniem świadczeń z zabezpieczenia społecznego w tym m.in. w zakresie dotyczącym prawa do renty, emerytury czy świadczeń w związku z chorobą i macierzyństwem. Pomagamy również w sprawach związanych z podleganiem ubezpieczeniom społecznym czy ustaleniem wysokości świadczeń i składek.

POMOC W UZYSKIWANIU ŚWIADCZEŃ PRZED ORGANEM.

Analizujemy sytuację prawną klienta a następnie doradzamy mu czy i jakich świadczeń może domagać się w swojej sytuacji. Nasza specjalizacja obejmuje m.in. przyznawanie emerytur i rent, w tym również w ramach postępowań z ZER MSWiA, w postępowaniu dotyczącym chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy a także świadczeń związanych z niezdolnością do pracy i stopniem niepełnosprawności w tym niepełnosprawnością małoletnich.

REPREZENTOWANIE W SPORACH SĄDOWYCH W ZWIĄZKU Z WYDANYMI DECYZJAMI.

Po szczegółowej analizie problemu przygotowujemy odwołania od wydanych przez organy rentowe decyzji oraz reprezentujemy klientów w wywołanych tymi odwołaniami postępowaniach sądowych, w tym również przed Sądem Najwyższym. Oferujemy kompleksowe zastępstwo procesowe na które składa się obecność prawnika na rozprawie i  w miarę potrzeby bieżące przygotowywanie pism procesowych w toku postępowania. Z sukcesami reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania sądowego od momentu złożenia odwołania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego.

ANALIZA DZIAŁAŃ ORGANÓW RENTOWYCH W RAMACH PROWADZONYCH KONTROLI.

Reprezentujemy klientów w procesie kontroli przez organy rentowe w tym w m.in. w zakresie kontroli dotyczących nieprawidłowości przy zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego, przyznawaniu świadczeń oraz wysokości opłacanych składek. Nasza pomoc, w zależności od potrzeb polega na analizie zaleceń pokontrolnych i dostrzeżonych przez organ nieprawidłowości lub braniu udziału w całym procesie kontroli od doręczenia zawiadomienia o kontroli do doręczenia protokołu pokontrolnego i czynności z tym związanych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

NAPISZ
sekretariat@kancelaria-fk.pl
ZADZWOŃ
(81)534-89-35
ODWIEDŹ NAS
Pon-Pt: 9:00 – 17:00
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish