sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

NASZE SPECJALIZACJEWsparcie prawne w zakresie prawa procesu inwestycyjnego

Prawo procesu inwestycyjnego

Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Sp.j. bazując na bogatym doświadczeniu w kompleksowej pomocy prawnej w zakresie prawa procesu inwestycyjnego w dużych i złożonych projektach oraz inwestycjach lokalnych zapewniamy inwestorom profesjonalną obsługę na każdym etapie inwestycji. Zapewniamy pomoc prawną na etapach:

– wstępnego przygotowania inwestycji,

– uzyskiwania decyzji i zgód administracyjnych,

– kontraktowania i realizacji robót budowlanych,

– odbiorów i rozliczeń oraz rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń.

Dokonujemy analizy rozwiązań proponowanych przez projektantów oraz konsultujemy rozwiązania techniczne z doświadczonymi fachowcami. Inwestorom oferujemy doradztwo w zakresie wyboru project menagera wykonawców, przygotowaniu umów, jak również na etapie wykonywania robót budowlanych oraz po dokonaniu odbioru zrealizowanej inwestycji budowlanej. Nasza wiedza i doświadczenie sprawia, że pomagamy uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z realizacją inwestycji oraz powoduje, że nasi klienci utrzymują zaplanowany budżet, harmonogram i jakość usług.

NASZE USŁUGI Z ZAKRESU PRAWA PROCESU INWESTYCYJNEGO OBEJMUJĄ:

Zajmujemy się wstępnym przygotowanie realizacji inwestycji w zakresie analizy stanu pranego nieruchomości – badamy księgi wieczyste, dokumenty korporacyjne i inne źródła mające wpływ na sytuację prawną i faktyczną nieruchomości. Analizujemy etap postępowań administracyjnych i sądowych oraz ustalamy, jaki mogą mieć wpływ na planowane przedsięwzięcie.

Świadczymy obsługę prawną na etapie zakupu nieruchomości – analiza umowy sprzedaży oraz ryzyka związanego z jej zawarciem. Reprezentujemy inwestora w trakcie zawierania aktu notarialnego.

Dokonujemy analizy prawidłowości wykonania dokumentacji projektowej i weryfikacja projektów budowlanych pod względem formalno-prawnym.

Współpracujemy z wykonawcą dokumentacji projektowej oraz opracowujemy i kierujemy wszelką korespondencję w zakresie usuwania nieprawidłowości prawnych w dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz wykonawczej.

Zajmujemy się analizą ryzyk, doradztwem prawnym przy wyłanianiu wykonawców robót budowlanych. Reprezentujemy Inwestora wobec Wykonawcy robót oraz innych jednostek biorących udział w procesie inwestycyjnym. Dokładamy należytej staranności, aby zakończenie robót nastąpiło w wyznaczonym terminie i przy planowanym budżecie.

Archiwizujemy korespondencję, dokumentację i przekazujemy ją Inwestorowi
w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji.

Sprawujemy nadzór nad przestrzeganiem warunków umów Inwestora z Wykonawcami.

Występujemy w imieniu i na rzecz Inwestora – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa – do właściwych organów o wydanie wymaganych przepisami decyzji lub opinii. Sporządzamy odwołania oraz zapewniamy kompleksową pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej. Pomagamy znaleźć odpowiednich biegłych i występujemy w imieniu klientów do organów i rejestrów publicznych. Sporządzamy skargi, odwołania, zażalenia i podania z troską o ich najwyższą skuteczność. Dbamy o to, by przygotowane przez nas pisma były zgodne ze stanem faktycznym i uwzględniały najnowsze orzecznictwo administracyjne. Reprezentujemy Inwestorów w czynnościach przed organami administracji oraz Sądem.

Rozwiązujemy problemy i spory powstałe w trakcie realizacji robót budowlanych. Reprezentujemy w mediacjach i sporach oraz procedurach arbitrażowych. Zajmujemy się egzekwowaniem warunków zawartych umów o wykonanie dostaw.

Na bieżąco analizujemy nowelizację obowiązujących przepisów w stosunku do zastosowanych w opracowaniu projektowym celem wdrożenia ich do realizacji.

Informujemy Wykonawców robót/dostaw/usług o zgłaszanych przez Inwestora usterkach i wadach, a także zajmujemy się egzekwowaniem od Wykonawcy ich usunięcia.

Opiniujemy każdą propozycję zmian do umów zawieranych w toku inwestycji pod względem formalno-prawnym. Tworzymy umowy o roboty budowlane/dostawy/usługi, które należycie zabezpieczają interesy inwestora budowlanego i są dostosowane do konkretnej inwestycji budowlanej – w szczególności zabezpieczają prawidłowe i terminowe wykonanie robót budowlanych przez wykonawcę.

Zapewniamy obsługę prawną w toku realizowanej inwestycji, obejmującą wszystkie aspekty prawne związane realizowaniem kontraktów budowlanych. W ramach tych działań zajmujemy się również negocjowaniem i opracowywaniem porozumień, aneksów oraz służymy pomocą w przygotowywaniu dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcami oraz inwestorem. Nasze usługi obejmują również stałe doradztwo związane z opodatkowaniem.

Sprawujemy kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonawców i podwykonawców, w tym także prawidłowości pod katem zgłoszeń podwykonawcy do inwestora.

Oferujemy wsparcie prawne na etapie poodbiorowym zrealizowanej inwestycji budowlanej – naliczanie i dochodzenie (windykacja) należności przysługujących inwestorowi od wykonawców z tytułu niewykonywania zobowiązań wynikających z umów, w szczególności z tytułu nieprawidłowego wykonywania robót budowalnych, w tym kar umownych, odszkodowań oraz innych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.

Reprezentujemy inwestora w postępowaniach związanych z realizacją uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi za wady robót budowlanych, w tym zastępstwo procesowe w procesach sądowych i arbitrażowych.

Oferujemy zespół nadzoru inwestorskiego pod kierownictwem project menagera oraz zespół konsultantów i inspektorów z poszczególnych branż.

“Inwestowanie pieniędzy to proces angażowania zasobów w sposób strategiczny, tak by osiągnąć określony cel”

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

NAPISZ
sekretariat@kancelaria-fk.pl
ZADZWOŃ
(81)534-89-35
ODWIEDŹ NAS
Pon-Pt: 9:00 – 17:00
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish