sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

NASZE SPECJALIZACJEWsparcie prawne w zakresie prawa samorządu terytorialnego

Prawo samorządu terytorialnego

Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński sp. j. świadczy obsługę prawną podmiotów administracji publicznej, w tym w szczególności jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek sektora finansów publicznych.

Bogate doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów prawa publicznego, w tym gmin, powiatów, instytucji kultury, spółek komunalnych, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych daje gwarancję pełnego zrozumienia potrzeb i wyzwań, przed którymi stają klienci instytucjonalni, korzystający z usług naszej Kancelarii.

Zespół specjalistów prawa samorządowego, prawa administracyjnego działający we współpracy z prawnikami z pozostałych zespołów Kancelarii zapewnia wszechstronne podejście do spraw naszych klientów. Dzięki temu obsługa prawna, którą świadczymy na rzecz podmiotów instytucjonalnych  obejmuje również kompleksowe doradztwo w zakresie pozostałych specjalizacjach Kancelarii, w tym w szczególności w sprawach z zakresu zamówień publicznych, prawa podatkowego, prawa nieruchomości jak również w sprawach związanych z procesem inwestycyjnym. To wszystko sprawia, że Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński sp.j. od wielu lat jest niekwestionowanym liderem na rynku usług prawnych świadczonych na rzecz podmiotów instytucjonalnych.

NASZE USŁUGI Z ZAKRESU PRAWA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

Obsługa prawna klientów instytucjonalnych polega na świadczeniu pomocy prawnej podczas wyznaczonych dyżurów, jak również na świadczeniu bieżącej obsługi prawnej z wykorzystaniem metod porozumiewania się na odległość. W jej ramach opiniujemy m.in. projekty umów, aktów prawnych, aktów administracyjnych, w tym decyzji i postanowień wydawanych w toku prowadzonych przez organy postępowań administracyjnych. Uczestniczymy również z głosem doradczym w pracach organów kolegialnych, w tym w obradach rad gmin i rad powiatów. Na zlecenie naszych klientów przeprowadzamy również audyty instytucji publicznych.

Świadczymy również usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego. Zdobyte doświadczenie, znajomość praktyki działania organów administracji publicznej jak również bogata wiedza w dziedzinie prawa administracyjnego pozwalają nam skutecznie reprezentować naszych klientów w relacjach z organami administracji publicznej.

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje również zastępstwo procesowe w sprawach sądowych, w postępowaniach administracyjnych, postępowaniach sądowo-administracyjnych jak również sporządzanie opinii prawnych w różnych dziedzinach prawa administracyjnego.

Kancelaria, w ramach Zespołu Prawa Samorządu Terytorialnego, prowadzi m.in. sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o gospodarce komunalnej, finansów publicznych, prawa ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawa wodnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o petycjach, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prawa o aktach stanu cywilnego, prawa oświatowego, ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

NAPISZ
sekretariat@kancelaria-fk.pl
ZADZWOŃ
(81)534-89-35
ODWIEDŹ NAS
Pon-Pt: 9:00 – 17:00
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish