sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

NASZE SPECJALIZACJEWsparcie prawne w zakresie prawa zamówień publicznych

Prawo Zamówień Publicznych

Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Sp.j. świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno- prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Od lat skutecznie reprezentujemy Wykonawców i Zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Zapewniamy pomoc prawną w przygotowaniu dokumentów przetargowych, opiniujemy decyzje podejmowane przez Zamawiających i przeprowadzamy audyty procedur związanych z realizacją zamówień publicznych.
Wykonawcom oferujemy doradztwo w przygotowaniu ofert przetargowych, pism związanych z udziałem w postępowaniu oraz środków ochrony prawnej przewidzianych w Pzp.

PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego poczynając od pomocy Zamawiającym w wyborze trybu postępowania, a kończąc na merytorycznym wsparciu podczas realizacji umowy.

Sporządzamy dokumentację przetargową (SWZ, wszelkie niezbędne załączniki, projekty umów). Pomagamy w publikowaniu ogłoszeń oraz wspieramy komisje przetargowe w podejmowaniu decyzji, przygotowując i opiniując pisma kierowane do Wykonawców. Doradzamy Zamawiającym w weryfikacji prawidłowości składanych przez Wykonawców ofert, pism, oświadczeń i dokumentów.

POZYSKANIE ZAMÓWIENIA

Świadczymy pomoc prawną w zakresie analizy dokumentacji postępowania, badania ofert konkurencyjnych oraz w ocenie zasadności wnoszenia środków ochrony prawnej przewidzianych w Prawie zamówień publicznych.

Sporządzamy wnioski, pisma i wyjaśnienia dla Wykonawców, w tym wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny. Weryfikujemy zasadność odrzucenia oferty oraz doradzamy Wykonawcom przy zawieraniu umów z  podwykonawcami, konsorcjantami oraz innymi partnerami.

REPREZENTACJA PRZED KRAJOWĄ IZBĄ ODWOŁAWCZĄ

Od wielu lat z sukcesami reprezentujemy Wykonawców i Zamawiających przez Krajową Izbą Odwoławczą, przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniach przed sądem ze skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Specjalizujemy się w kompleksowym przygotowywaniu dla Wykonawców i Zamawiających wszelkiego rodzaju pism i środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie, takich jak: skargi na orzeczenia KIO, odwołania, przystąpienia, sprzeciwy, odpowiedzi na odwołania i wnioski o uchylenie zakazu zawarcia umowy.

Reprezentujemy Klientów również w sprawach dotyczących roszczeń z tytułu szkód poniesionych w związku z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia (np. zatrzymanie wadium) lub w związku z realizacją zamówienia (np. roszczenia o roboty dodatkowe, kary umowne).

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Kancelaria świadczy pomoc prawną również w trakcie realizacji umów o zamówienie publiczne. Przede wszystkim specjalizujemy się przygotowaniu opinii prawnych w zakresie dokonywania zmian umów o zamówienie publiczne (m.in zmiany terminów realizacji, zakresu umowy i wynagrodzenia) oraz identyfikujemy wszelkie ryzyka związane z realizacją zamówienia.

Doradzamy w zakresie sporów powstałych pomiędzy Wykonawcami i Zamawiającymi na gruncie realizacji umów dotyczących w szczególności sporów dotyczących kar umownych oraz roszczeń z tytułu realizacji robót dodatkowych. Przygotowujemy i weryfikujemy umowy z podwykonawcami oraz pisma kierowane do uczestników procesu inwestycyjnego.

Przeprowadzamy również audyty procedur związanych z realizacją zamówień publicznych w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i prawa unijnego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

NAPISZ
sekretariat@kancelaria-fk.pl
ZADZWOŃ
(81)534-89-35
ODWIEDŹ NAS
Pon-Pt: 9:00 – 17:00
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish